اتوماسیون سازی خط تولید

اتوماسیون سازی ماشین آلات

اینکه فعالیت یک مجموعه برای تغییر به سمت مکانیزه شدن تا چه حد ظرفیت داشته باشد، در شغل های گوناگون متفاوت است. فناوری های اتوماسیون همواره نقش فزاینده ای در زندگی روزمره داشته است. جای تعجب نیست که تاثیر بالقوه آن ها در محل کار نیز به کانون اصلی توجهات تبدیل شده است.

اتوماسیون در سال های آینده تعداد کمی از مشاغل را به طور کامل و بسته به نوع فعالیت تقریبا همه مشاغل را با درجه بندی متفاوت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نظر به اینکه امکان کار با ماشین آلات به جای نیروی انسانی در بخش های مهمی از صنعت مانند مراقبت های بهداشتی و مالی تاثیر مثبت دارد، در دنیای امروز فراتر از فعالیت های معمول تولید مورد توجه قرار گرفته است.

جهت مکانیزه کردن یک فعالیت عوامل بسیاری را باید درنظر گرفت که چند مورد از مهمترین آن ها به شرح ذیل است:

-اولین شرط ، تامل روی این موضوع است که آیا ماشینی شدن یک فعالیت معین تاثیر رو به رشدی بر روی کار خواهد داشت یا خیر.

-دومین عامل هزینه توسعه و استقرار ماشین آلات چه سخت افزار و چه نرم افزار است.

-سومین عامل توجیه اقتصادی جایگزینی ماشین آلات در ازا هزینه های نیروی کار انسانی است .

-و عامل چهارم که مزایای فراتر از جایگزینی نیروی کار را دارد، سطوح بالاتر تولید، کیفیت بهتر و خطاهای کمتر و سرعت بالاتر ماشین آلات است.

پیمایش به بالا