دستگاه سورتر درب گذار (Pick & Place)

دستگاه سورتر جهت چیدمان منظم قطعات و استفاده آن در صنایع بسته بندی و اتوماسیون خطوط تولید می باشد.

ماشین سورتر جهت چیدمان منظم قطعات و استفاده آن در صنایع بسته بندی و اتوماسیون خطوط تولید می باشد.

مکانیزم انتقال و درب گذاری به صورت pick & place و مکانیکی می باشد.

پیمایش به بالا